سرفصل‌های در نظر گرفته‌شده برای برگزاری دوره‌های آموزشی نرم‌افزارهای مختلف به شرح ذیل است (با اشاره کردن بر روی هر یک از بخش‌ها، می‌توانید آن‌ها را مشاهده نمایید).

آموزش R

دریافت فایل (سطح پیشرفته)
دریافت فایل (سطح متوسط)
دریافت فایل (سطح مقدماتی)

آموزش SPSS

دریافت فایل (سطح متوسط)
دریافت فایل (سطح مقدماتی+مباحث ویژه)
دریافت فایل (سطح مقدماتی)

آموزش SAS

دریافت فایل (سطح مقدماتی)

آموزش EViews

دریافت فایل (سطح مقدماتی)